குறிச்சொல்
ஈழம்
ஈழம்ஈழம் 

மீன்கள் – தெளிவத்தை ஜோசப் – 12
அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்
பாத்திரம் – ஐ.சாந்தன் – 08
அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்