குறிச்சொல்
சமையல�
சமையல்சமையல் 

பாகற்காய் வெல்லப்பச்சடி.
சாந்தி மாரியப்பன்