குறிச்சொல்
சினிமா
சினிமாசினிமா 

தும்பைப்பூத்\'தல
சின்னப்பயல்