குறிச்சொல்
சினிமா
சினிமாசினிமா 

FIREBRAND MOVIE
Puthiyamaadhavi Sankaran
THE BOY WHO HARNESSED THE WIND
Puthiyamaadhavi Sankaran
வேண்டாம் தொல்லை!
குத்தூசி குருசாமி
90ML – Why should boy alone have all the fun…
ஆசிரியர்குழு‍ மாற்று