குறிச்சொல்
சினிமா
சினிமாசினிமா 

அஷீபா எனும் மகளே..
வித்யாசாகர்
அஷீபா எனும் மகளே..
வித்யாசாகர்