குறிச்சொல்
புனைவுகள்
புனைவுகள்புனைவுகள் 

என் தந்தை
சுப்பிரமணி சேகர்
என் அன்னை
சுப்பிரமணி சேகர்
புதிய இந்தியா(?)
தம்பி கூர்மதியன்
புதிய நூல்
முனைவர் இரா.குணசீலன்