குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

தாத்தாவும் கருவாடும்
கோவை எம் தங்கவேல்
தாத்தாவும் கருவாடும்
கோவை எம் தங்கவேல்
பெண் குழந்தைகளும் பயமும்
ஜோதிஜி திருப்பூர்
வலிப்போக்கன்
ஏமாறப்போகும் பெண்ணினம்
கோவை எம் தங்கவேல்
ஏமாறப்போகும் பெண்ணினம்
கோவை எம் தங்கவேல்
பூனைகள்
அமிர்தா