குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

ஆலிங்கனா-08
சத்ரியன்