குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

திதி எனும் இழிவு
வலிப்போக்கன்
பெத்த பாஸ்லு.....
கும்மாச்சி
பெத்த பாஸ்லு.....
கும்மாச்சி