குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

கெணத்தடிப்பாம்பு
கோவை எம் தங்கவேல்
கவர்ச்சி என்னும் ஜிகினா
ஜோதிஜி திருப்பூர்
செம கிளுகிளுப்பா இருக்கு
கோவை எம் தங்கவேல்