குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

ஓர் கவிதை பாடு
"கருவெளி" ராச.மகேந்திரன்