குறிச்சொல்
அனுபவம்
அனுபவம்அனுபவம் 

அதிகாலை கனவு-20.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-20.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-19.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-19.
வலிப்போக்கன்
படங்களோடு கொஞ்சம் அரசியல்!
கிருஷ்ண மூர்த்தி S
அதிகாலை கனவு-18.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-18.
வலிப்போக்கன்
இரங்கல்
கோவை நேரம்