குறிச்சொல்
அன�பவம�
அனுபவம்அனுபவம் 

அதிகாரம் அழிந்தே போகும்
கோவை எம் தங்கவேல்
அதிகாரம் அழிந்தே போகும்
கோவை எம் தங்கவேல்