குறிச்சொல்
அரசியல்
அரசியல்அரசியல் 

அண்ணாச்சி
கும்மாச்சி
அண்ணாச்சி
கும்மாச்சி
அதிகாலை கனவு-41.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-41.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-40.
வலிப்போக்கன்