குறிச்சொல்
ஆன்மிகம்
ஆன்மிகம்ஆன்மிகம் 

கூடாதவை தவிர்ப்போம் !
மு.கோபி சரபோஜி