குறிச்சொல்
ஆன்மிகம்
ஆன்மிகம்ஆன்மிகம் 

காசேதான் கடவுளடா!
யு.எஸ்.தமிழன்