குறிச்சொல்
ஆன்மிகம்
ஆன்மிகம்ஆன்மிகம் 

Stalker 1979
Vadakupatti Raamsami