குறிச்சொல்
ஆன்மிகம்
ஆன்மிகம்ஆன்மிகம் 

ஆன்மிகம்!
வால்பையன்