குறிச்சொல்
நாத்திகம்
நாத்திகம்நாத்திகம் 

நினைவலைகள்-43.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-41.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-40.
வலிப்போக்கன்