குறிச்சொல்
நாத்திகம்
நாத்திகம்நாத்திகம் 

காந்தி யார்?
செங்கொடி