குறிச்சொல்
நாத்திகம்
நாத்திகம்நாத்திகம் 

அஞ்சலி -ஞாநி
தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்
அஞ்சலி -ஞாநி
தமிழ் எழுத்தாளர் சத்யானந்தன்