குறிச்சொல்
நாத்திகம்
நாத்திகம்நாத்திகம் 

சந்திர கிரகணம்
வால்பையன்