குறிச்சொல்
இசை
இசைஇசை 

பேட்ட பராக்!
சின்னப்பயல்
உல்லாலா உல்லாலா ...
சின்னப்பயல்