குறிச்சொல்
கலை
கலைகலை 

கழிந்தன
Dr.M.K.Muruganandan