குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

அண்ணாச்சி
கும்மாச்சி
அதிகாலை கனவு-41.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-40.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-38.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-36..
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-35.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-33
வலிப்போக்கன்