குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

கெணத்தடிப்பாம்பு
கோவை எம் தங்கவேல்
வல்லவனுக்கு வல்லவன் - 3
சொ.ஞானசம்பந்தன்