குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

தேர்தல் அலப்பறைகள்! #1
கிருஷ்ண மூர்த்தி S
நினைவலைகள்-85.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-83.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-81.
வலிப்போக்கன்
500 வது பதிவு நானும் ஏர் ஃபோர்ஸ் ரிடர்ன்தான்
டி.என்.முரளிதரன் -மூங்கில் காற்று
500 வது பதிவு நானும் ஏர் ஃபோர்ஸ் ரிடர்ன்தான்
டி.என்.முரளிதரன் -மூங்கில் காற்று
நினைவலைகள்-79.
வலிப்போக்கன்
நினைவுகள்-77.
வலிப்போக்கன்
நனைவலைகள்-76.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-75.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-74.
வலிப்போக்கன்
நினைவலைகள்-73..
வலிப்போக்கன்