குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

அதிகாலை கனவு-20.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-19.
வலிப்போக்கன்
படங்களோடு கொஞ்சம் அரசியல்!
கிருஷ்ண மூர்த்தி S
அதிகாலை கனவு-18.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-16.
வலிப்போக்கன்
அதிகாலை கனவு-15.
வலிப்போக்கன்
தமிழக அரசியல்! #லொள்ளுசபா
கிருஷ்ண மூர்த்தி S