குறிச்சொல்
நகைச்சுவை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

அகர முகர.......
வலிப்போக்கன்
கேணப்பய ரோட்டுல......
வலிப்போக்கன்