குறிச்சொல்
நகைச�ச�வை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

Being There 1979
Vadakupatti Raamsami
பாகற்காயும்... பகுத்தறிவும்...
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //