குறிச்சொல்
நகைச�ச�வை
நகைச்சுவைநகைச்சுவை 

நீங்க இப்படி யோசிப்பிங்களா...?
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
நீங்க இப்படி யோசிப்பிங்களா...?
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
என்ன ஒரு புத்திசாலிதனம்...
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
என்ன ஒரு புத்திசாலிதனம்...
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //
கால்பந்தை வச்சி காமெடியா....?
கவிதை வீதி... // சௌந்தர் //