ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
அய்யா….! இந்த விஜயன் .. மாேகனா தம்பதியினர் டீ விற்று தங்கள் சாெ ந்த உழைப்பின் மூலம் வரும் வருமானத்தை காெண்டு உலகை சுற்றிப் பார்க்கிறார்கள் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா….! இந்த விஜயன் .. மாேகனா தம்பதியினர் டீ விற்று தங்கள் சாெ ந்த உழைப்பின் மூலம் வரும் வருமானத்தை காெண்டு உலகை சுற்றிப் பார்க்கிறார்கள் …ஆனால் 2021 காேடி மக்கள் பணத்தில் சுற்றுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் ….! இந்த தம்பதிகளுக்கு கிடைப்பதுதான் உண்மையான சந்தாேஷம் …..
உழைப்பதிலா உழைப்பை பெறுவதிலா இன்பம்
உண்டாவதெங்கே சொல் என் தோழா
உழைப்பவரே உரிமை பெறுவதிலே இன்பம்
உண்டாகும் என்றே சொல் என் தோழா….என்ற பாடல் வரிகள் ஞாபத்திற்கு வந்தது …..!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அய்யா….! இந்த விஜயன் .. மாேகனா தம்பதியினர் டீ விற்று தங்கள் சாெ ந்த உழைப்பின் மூலம் வரும் வருமானத்தை காெண்டு உலகை சுற்றிப் பார்க்கிறார்கள் ...மேலும் வாசிக்க

அய்யா….! இந்த விஜயன் .. மாேகனா தம்பதியினர் டீ விற்று தங்கள் சாெ ந்த உழைப்பின் மூலம் வரும் வருமானத்தை காெண்டு உலகை சுற்றிப் பார்க்கிறார்கள் …ஆனால் 2021 காேடி மக்கள் பணத்தில் சுற்றுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் ….! இந்த தம்பதிகளுக்கு கிடைப்பதுதான் உண்மையான சந்தாேஷம் …..
உழைப்பதிலா உழைப்பை பெறுவதிலா இன்பம்
உண்டாவதெங்கே சொல் என் தோழா
உழைப்பவரே உரிமை பெறுவதிலே இன்பம்
உண்டாகும் என்றே சொல் என் தோழா….என்ற பாடல் வரிகள் ஞாபத்திற்கு வந்தது …..!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உண்மைதான் ஐயா லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல் பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.மேலும் வாசிக்க

உண்மைதான் ஐயா
லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல்
பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உண்மைதான் ஐயா லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல் பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.மேலும் வாசிக்க

உண்மைதான் ஐயா
லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல்
பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க