ம திரட்டியில் இருந்து மறுமொழிகள்
இந்த இடுகைக்கு எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்
 
நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் ...மேலும் வாசிக்க

நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் என்பதாகும் ..பாரம்பரியமிக்கது தற்பாேது மதுபனி என்று உலகம் முழுக்க பிரபலம் .. மாவட்டம் மற்றும்….. ஓவியக்கலையின் பெயரிலேயே ஒரு தாெடர் வணடி நிலையம் …! கலைகள் நிரம்பிய நமது இந்தியா …!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் ...மேலும் வாசிக்க

நமது தஞ்சாவூர் ஓவியம் பாேல பீகாரில் பெண்களால் கரி , காவி மற்றும் இயற்கை வண்ணங்களைக் காெண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் ..இதன் பெயர் மிதிலா ஓவியங்கள் என்பதாகும் ..பாரம்பரியமிக்கது தற்பாேது மதுபனி என்று உலகம் முழுக்க பிரபலம் .. மாவட்டம் மற்றும்….. ஓவியக்கலையின் பெயரிலேயே ஒரு தாெடர் வணடி நிலையம் …! கலைகள் நிரம்பிய நமது இந்தியா …!!!


show_hide_content தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க