செய்யத் காலிதின் பார்வையில் “துரோகி”! (முகநூல் பதிவு)