பதிவர்
Ganpat


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
அண்ணா!,நிச்சயம் செய்கிறேன் மேலும் அந்த நாள் இன்னும் எட்டாயிரம் நாட்களுக்குப்பின் வரவேண்டும் என்றும் அதுவரை நீங்கள் நோய் நொடி இன்றி இந்த தளத்தை வழிநடத்தவேண்டும் என்றும் ...மேலும் வாசிக்க

அண்ணா!,நிச்சயம் செய்கிறேன் மேலும் அந்த நாள் இன்னும் எட்டாயிரம் நாட்களுக்குப்பின் வரவேண்டும் என்றும் அதுவரை நீங்கள் நோய் நொடி இன்றி இந்த தளத்தை வழிநடத்தவேண்டும் என்றும் நீங்கள் கேட்காமலேயே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அண்ணா!,நிச்சயம் செய்கிறேன் மேலும் அந்த நாள் இன்னும் எட்டாயிரம் நாட்களுக்குப்பின் வரவேண்டும் என்றும் அதுவரை நீங்கள் நோய் நொடி இன்றி இந்த தளத்தை வழிநடத்தவேண்டும் என்றும் ...மேலும் வாசிக்க

அண்ணா!,நிச்சயம் செய்கிறேன் மேலும் அந்த நாள் இன்னும் எட்டாயிரம் நாட்களுக்குப்பின் வரவேண்டும் என்றும் அதுவரை நீங்கள் நோய் நொடி இன்றி இந்த தளத்தை வழிநடத்தவேண்டும் என்றும் நீங்கள் கேட்காமலேயே ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எழுபது வயது வரை தினந்தோறும் இரவு பத்து மணிக்கு படுத்து காலை ஐந்து மணிக்கு விழித்து கொண்டு. .எழுபதுக்குப்பிறகு “அவர்”தேர்வு செய்யும் எதோ ஒரு நாளில் ...மேலும் வாசிக்க

எழுபது வயது வரை தினந்தோறும் இரவு பத்து மணிக்கு படுத்து காலை ஐந்து மணிக்கு விழித்து கொண்டு. .எழுபதுக்குப்பிறகு “அவர்”தேர்வு செய்யும்
எதோ ஒரு நாளில் இரவு பத்து மணிக்கு வழக்கம்போல படுத்து பிறகு எழுந்துக்கொள்ளாதவர் எவரோ,அவர்தான் உலகிலேயே அதிருஷ்டசாலி
எனையாளும் ஈசன் செயல்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எழுபது வயது வரை தினந்தோறும் இரவு பத்து மணிக்கு படுத்து காலை ஐந்து மணிக்கு விழித்து கொண்டு. .எழுபதுக்குப்பிறகு “அவர்”தேர்வு செய்யும் எதோ ஒரு நாளில் ...மேலும் வாசிக்க

எழுபது வயது வரை தினந்தோறும் இரவு பத்து மணிக்கு படுத்து காலை ஐந்து மணிக்கு விழித்து கொண்டு. .எழுபதுக்குப்பிறகு “அவர்”தேர்வு செய்யும்
எதோ ஒரு நாளில் இரவு பத்து மணிக்கு வழக்கம்போல படுத்து பிறகு எழுந்துக்கொள்ளாதவர் எவரோ,அவர்தான் உலகிலேயே அதிருஷ்டசாலி
எனையாளும் ஈசன் செயல்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இது பதிவல்ல! ஆண்குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் கட்டாயமாக கற்பிக்கப்பட வேண்டிய பாடம்..மேலும் வாசிக்க

இது பதிவல்ல! ஆண்குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் கட்டாயமாக கற்பிக்கப்பட வேண்டிய பாடம்..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இது பதிவல்ல! ஆண்குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் கட்டாயமாக கற்பிக்கப்பட வேண்டிய பாடம்..மேலும் வாசிக்க

இது பதிவல்ல! ஆண்குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் கட்டாயமாக கற்பிக்கப்பட வேண்டிய பாடம்..


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க