பொருளாதாரம்

இன்று சந்​தை -0.04% அல்லது  -3.90 என்ற அளவு சரிந்து 10440.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.04% அல்லது  -3.90 என்ற அளவு சரிந்து 10440.30 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.18% அல்லது  -19.00 என்ற அளவு சரிந்து 10444.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BATAINDIA 742.00 என்பதாக ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.18% அல்லது  -19.00 என்ற அளவு சரிந்து 10444.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BATAINDIA 742.00 என்பதாக ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வங்கி வைப்பு திட்டங்கள் தொடர்பாக அரசு திட்டங்கள் புதிய அணுகுமுறையைக் கொண்டு வரவுள்ளது. இதனால் வைப்பு நிதி பற்றி தற்போது பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இதற்கு முன் குஜராத் தேர்தலை எவ்வாறு அணுகுவது? என்று ஒரு பதிவு எழுதி இருந்தோம். அந்த பதிவில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இதற்கு முன் குஜராத் தேர்தலை எவ்வாறு அணுகுவது? என்று ஒரு பதிவு எழுதி இருந்தோம். அந்த பதிவில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.54% அல்லது  +55.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 10388.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  DHFL ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.54% அல்லது  +55.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 10388.75 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  DHFL ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.79% அல்லது  +81.15 என்ற அளவு உயர்ந்து 10333.25 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று  வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  GODREJIND 595.00 என்பதாக ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க